87212445614

«№86 ЖББМ» КММ

Қарағанды қаласының мәдени орталықтары

Қарағанды — Қазақстан республикасындағы ең ірі Қарағанды облысының орталығы. Қарағанды қаласы ірі индустриялық-өнеркәсіптік, ғылыми және мәдени орталық болып табылады.Қарағанды қала статусын 1934 жылдың 10 ақпанында алды. Қазақстанның орталық бөлігінде орналасқан.Қаланың атауы қазақтың қара-бұта деген сөзінен шыққан. Қала «Қарағандыгипрошахт» және басқа да институттардың бас жоспары мен жобаларына сәйкес салынды.Қарағанды кең көшелерімен және әдемі құрылыстарымен ерекшеленеді.Қала аумағында көптеген тарихи және мәдени ескерткіштер бар.

Культурные центры города Караганда

Караганда — город в Казахстане, центр самой крупной области Казахстана -Карагандинской области. Является крупным индустриально-промышленным, научным и культурным центром. Статус города Караганда получила 10 февраля 1934 года. Находится в центральной части Казахстана.Название города происходит от казахского слова караған — кустарник.На протяжении всей своей истории Караганда застраивалась планомерно и упорядоченно, в соответствии с генеральным планом и проектами «Карагандагипрошахт» и других институтов. Караганду отличают красивые, широкие улицы и планомерная застройка.На территории города насчитывается множество памятников истории и культуры.

Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайы

Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайы — Қарағанды облысындағы ең ірі мұражай. Ол РСФСР Халық Комиссарының 1932 жылғы 11 ақпандағы № 27 бұйрығына сәйкес құрылды, 7 қарашада политехникалық ретінде ашылды, ал 1938 жылы облыстық өлкетану мұражайы деп аталды. Алғашқы директоры Р.Бекметов болды. 1940 жылдан бастап мұражай археология және этнография бойынша мұрағат материалдарын жинаумен айналысады. Алғашқы жылдары мұражай қорында 700-ден астам экспонат болды. 1979 жылдан бастап мұражай қазіргі екі қабатты ғимаратта орналасқан. Қазіргі таңда мұражай қорында 134 000-нан астам экспонат бар. Мұражайдың жалпы ауданы-1800 м2. Мұражай экспозициясы 14 залда орналасқан. Мұражай материалдары өлке тарихын ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейін қамтиды. «Жер бетіндегі тіршіліктің пайда болуы», «Табиғат», «Археология», «Қазіргі Тарихқа дейінгі» және т.б. экспозициялар Қазақстанның тарихи-материалдық мәдениетімен таныстырады.

.

Карагандинский областной историко-краеведческий музей

Карагандинский областной историко-краеведческий музей- крупнейший музей в Карагандинской области. Был создан согласно приказу Наркомугля РСФСР за № 27 от 11 февраля 1932 года, открыт 7 ноября как политехнический, а в 1938 году переименован в областной краеведческий музей. Первым директором был Р.Бекметов. С 1940 года музей занимается сбором архивных материалов по археологии и этнографии. В первые годы фонды музея насчитывали чуть более 700 экспонатов. С 1979 года музей расположен в нынешнем двухэтажном здании. В настоящее время фонд музея насчитывает более 134 000 экспонатов.. Общая площадь музея составляет 1800 м². Экспозиция музея располагается в 14 залах. Материалы музея охватывают историю края с древних времен до современности. Экспозиции «Возникновение жизни на Земле», «Природа», «Археология», «До современной истории» и др. знакомят с историко-материальной культурой Казахстана.


 К. С. Станиславский атындағы Қарағанды облыстық орыс драма театры
К. С. Станиславский атындағы Қарағанды облыстық орыс драма театры

К. С. Станиславский атындағы орыс драма театры-Қарағанды қаласындағы театр, Қазақстандағы алғашқы орыс драма театрларының бірі. Драма театры 1930 жылы Семей қаласында құрылған. 1932-1935 жылдары жылжымалы театрда, 1936 жылы Балкашта жұмыс істеді, 1940 жылы Қарағандыға көшті. 1963 жылы драма театрына ұлы режиссер К.С. Станиславскийдің есімі берілді. 1981 жылы елу жасында театр Халықтар Достығы орденімен марапатталды. Театр сахнасында Қазақ ССР-нің Халық әртістері В.В. Кузьмин-Караваев, А. А. Демидова, В. Ф. Корниенко, В. К. Борисов, Ресейдің Халық әртісі А. И. Булдаков, Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген әртістері Т. Ф. Зеленин, Т. А. Давыдова, Д. А. Белов, В. Т. Макуш, А. П. Зимарев, З. Г. Горев, И. А. Калачанов ойнады. Театрды көп жылдар бойы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткерлері Н.Воложанин мен Г.Оганесян басқарды.

Карагандинский областной русский драматический театр имени К. С. Станиславского

Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр имени К. С. Станиславского — театр в городе Караганда, один из первых русских драматических театров в Казахстане.Драматический театр был основан в 1930 году в Семипалатинске на базе самодеятельного кружка. В 1932-1935 годах работал в передвижном театре, в 1936 году на Балкаше, в 1940 году переехал в Караганду. В 1963 году драматическому театру было присвоено имя великого режиссера К. С. Станиславского. В 1981 году к пятидесятилетию театр был награжден орденом Дружбы Народов .На сцене театра играли народные артисты Казахской ССР В. В. Кузьмин-Караваев, А. А. Демидова, В. Ф. Корниенко, В. К. Борисов, Народный артист России А. И. Булдаков, заслуженные артисты Казахской ССР Т. Ф. Зеленин, Т. А. Давыдова, Д. А. Белов, В. Т. Макуш, А. П. Зимарев, З. Г. Горев, И. А. Калачанов. На протяжении многих лет театр возглавляли заслуженные деятели искусства Казахстана Н.Воложанин и Г. Оганесян.

 Н. В. Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы
Н. В. Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы

Н.В. Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы — Қарағанды облысының басты әмбебап кітапханасы. Кітапхана 1934 жылы наурызда ашылып, қалалық кітапхана деп аталды. Кітапхана қоры екі кітап қорын құрады, бірінші кітапханашы және жұмысты ұйымдастырушы Полина Петровна Кривцова болды.

Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н. В. Гоголя

Карагандинская областная универсальная научная библиотека им. Н.В. Гоголя — главная универсальная библиотека Карагандинской области, расположена в городе Караганде. Библиотека была открыта в марте 1934 года и называлась городской. Фонд библиотеки составлял две стопки книг, первым библиотекарем и организатором работы стала Полина Петровна Кривцова.

 Кеншілер Мәдениет Сарайы
Кеншілер Мәдениет Сарайы

Кеншілер Мәдениет Сарайы — Қарағанды қаласының басты ерекше ғимараттарының бірі. Ірге тасы 1940 жылы жергілікті сәулетшілер И.Бреннер мен Дж.Яностың жобасы бойынша құрылысы басталып, 1952 жылы қолданысқа берілген. Сарайдың көрермен залы қазақстандық суретші Шарил Түгембаевтың суреттері бойынша қазақы оюмен безендірілген. Кешен 1000 адамға арналған көрермендер залынан, вестибюлден, жоғарғы және төменгі қабаттағы 2 фойеден тұрады. Ғимараттың фасады 6 коллонадан тұрады.Облыстың ірі іс-шараларының барлығы осы ғимаратта өткізіледі.

Дворец культуры горняков

Дворец культуры горняков (ДКГ) — одна из главных достопримечательностей города. В 1940 году по проекту местных архитекторов И. Бреннера и Я. Яноша было начато строительство ДК.С началом Великой Отечественной войны строительство ДКГ было временно приостановлено.В конце 1950 года центральные части ДКГ были введены в действие.В 1952 году ДКГ был полностью введён в эксплуатацию. Комплекс состоит из зрительного зала на 1000 человек, вестибюля, 2 фойе на верхнем и нижнем этажах. Фасад здания состоит из 6 колонн. В его здании проходят почти все праздники.На сцене ДКГ обосновались Казахский драматический театр и Театр музыкальной комедии.


О квесте

Участники в ходе работы размещают в сети Интернет информацию о своей местности, населенных пунктах, улицах, достопримечательностях районов и городов Карагандинской области.